środa, 20 Cze 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Obwieszczenie
Obwieszczenie PDF Drukuj

Pl.6720.1.2016

Somianka, dnia 20 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somianka uchwały Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Somianka.

Przedmiotem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie obszar w granicach administracyjnych gminy Somianka.

Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej ug.somianka.bip.org.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Somianka (Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka) w pokoju nr 8.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Somianka,  (Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka), lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 listopada 2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Somianka.