czwartek, 26 Kwi 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewów
Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewów PDF Drukuj

Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewówUrząd Gminy Somianka informuje, iż obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. poz. 2249) wprowadziła zmiany w zakresie uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagane w przepadku:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 3. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Usuwanie drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Osoby fizyczne, bez zezwolenia mogą usunąć z nieruchomości stanowiącej ich własność każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione łącznie. Należy pamiętać, iż użytkowanie wieczyste nie jest rozumiane jako własność. Użytkownicy wieczyści są zobowiązani do uzyskania zezwolenia.

Uwaga! Nawet jeżeli usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia, samo usunięcie może być niemożliwe albo utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, jest objęte ochroną konserwatora zabytków albo w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów. Możliwość usunięcia takiego drzewa regulują odrębne przepisy.

Usuwanie drzew przez rolników

Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy z dwóch warunków do usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia można uznać za spełniony. Jednak ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Zatem jeżeli rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, nie musi uzyskiwać zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, wtedy nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Rolnik, który wykaże, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

Usuwanie drzew z obszaru Natura 2000

Przez pojęcie obszaru Natura 2000 należy rozumieć obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk, lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Na terenie gminy Somianka znajdują się trzy obszary Natury 2000 – Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska oraz Puszcza Biała.

Niezależnie od tego czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką stwierdzono bytowanie gatunków chronionych wymienionych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409); rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) podmiot wykonujący prace związane z wycinką drzew lub krzewów jest zobowiązany do przestrzegania zakazów obowiązujących w stosunku do wszystkich gatunków chronionych, wymienionych w rozporządzeniach. Gatunki chronione związane z zadrzewieniami i zakrzewieniami to w szczególności ptaki, nietoperze, chrząszcze oraz porosty.

Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów nie jest możliwe bez naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, należy przed przystąpieniem do wycinki uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku odpowiednio od regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (w zależności od gatunku i rodzaju planowanych czynności).

Ponadto należy pamiętać:

 1. Zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów) z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków w Warszawie. Delegatura dla Gminy Somianka mieści się w Ostrołęce, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka;
 2. Organem właściwym do nadzoru nad drzewostanem w lasach prywatnych (nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „Ls” – lasy) jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego;
 3. Problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 8 tutejszego Urzędu Gminy bądź pod nr tel.: 29 741 87 90 wew. 43. Osoba do kontaktu: Sylwia Mosakowska.