piątek, 20 Kwi 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka
XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka PDF Drukuj

XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy SomiankaW dniu 02 czerwca 2017r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 514/2 w Popowie Kościelnym i odstąpienie od obowiązku przetargu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Somianka na lata 2016-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 - 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r.
 16. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka:
  • przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2016 rok;
  • przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu
   z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok;
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 17. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad.