poniedziałek, 23 Lip 2018
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Obwieszczenie
Obwieszczenie PDF Drukuj

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 i art. 40, Wójt Gminy Somianka

informuje o

  1. Przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
  2. Odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

W przedmiocie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” jest dokonanie oceny aktualnego stanu środowiska, wskazanie celów niezbędnych do realizacji aby dążyć do jego poprawy oraz zbudowanie systemu realizacji zapisów przedmiotowego dokumentu.

W przedmiocie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” uzyskano informację od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dn. 26 września 2017r., znak: WOOŚ-III.410.505.2017.DC), iż przedłożony projekt nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), wymagane jest jej przeprowadzenie.

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się:

  • z wersją papierową w Urzędzie Gminy Somianka 07-203 Somianka-Parcele 16 b, na stanowisku Inspektora ds. gospodarki odpadami i działalności gospodarczej w pokoju nr 7, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • z wersją elektroniczną na stronie internetowej Gminy Somianka w Biuletynie Informacji Publicznej /www.ugsomianka.bip.org.pl/ w zakładce: Informacje środowiskowe/ projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Uwagi i wnioski do ww. opracowania można składać w terminie do dnia 27 października 2017 roku w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka-Parcele 16 b,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Somianka, na stanowisku Inspektora ds. gospodarki odpadami i działalności gospodarczej w pokoju nr 7, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) wysyłając na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Somianka.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania: