niedziela, 21 Lip 2019
Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Nieruchomości gminne do sprzedania Popowo-Letnisko (52) PDF Drukuj

Wójt Gminy Somianka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko.

Działki oznaczone są numerami geodezyjnymi :

Lp.

Nr działki

Pow. działki (m 2)

KW Nr

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wysokość wadium (zł)

1

2

3

4

5

6

1

224

3 575

OS1W/00036232/3

88 000,00

9.000,00

2

1111

3 143

OS1W/00036232/3

78 000,00

9.000,00

Działki są zalesione. Znajdują się na terenie ewidencyjnie leśnym nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2003 roku działki były przeznaczone pod zabudowę letniskową. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka działki znajdują się na terenie zabudowy letniskowej.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 12.01 2018r. i 16.03.2018r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 maja 2018r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Somianka (sala konferencyjna).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które wynosi na jedną działkę – 9 000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) – B.S. Ostrów Maz. O/Somianka na konto Urzędu Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006. Wadium powinno zostać ujawnione na koncie Urzędu Gminy Somianka najpóźniej do dnia 7 maja 2018r.

Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium.

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Somiance. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

W stosunku do działek określonych w powiatowej ewidencji gruntów jako teren (ls) las przysługuje prawo pierwokupu Skarbowi Państwa Lasom Państwowym. W związku z powyższym będzie podpisana jako pierwsza warunkowa umowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania, w terminie 30 dni z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa Lasy Państwowe, zostanie podpisana umowa przeniesienia własności nieruchomości.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Somianka może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 29/ 74 187 96 w. 43