wtorek, 18 Cze 2019
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Informacja dotycząca stypendiów szkolnych
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych PDF Drukuj

Informacja dotycząca stypendiów szkolnychUprzejmie informuję, że od 21 sierpnia 2018 r. można będzie składać w Urzędzie Gminy Somianka wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 514,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2018 r.

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2018 r.

 

Będą refundowane między innymi wydatki na:

 1. podręczniki (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych), lektury, encyklopedie, słowniki i inne książki pomocnicze do realizacji procesu dydaktycznego, tablice przedmiotowe, edukacyjne programy komputerowe;
 2. przybory szkolne, w tym tornistry, plecaki, piórniki, kalkulatory, zeszyty oraz inne artykuły i przybory szkolne;
 3. sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputera (np. monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, modem, router, pendrive), tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek;
 4. strój sportowy, konieczny do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych;
 5. strój galowy, obowiązujący zgodnie z wymaganiami szkoły (jeden komplet na rok szkolny);
 6. niezbędne wyposażenie miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka;
 7. przyrządy i odzież niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych realizowanych w szkołach o profilu zawodowym;
 8. strój jednolity, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;
 9. inne pomoce niezbędne do nauki lub udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne);
 10. pokrycie kosztów abonamentu internetowego, nie odliczonego w PIT;
 11. koszty dojazdu do szkoły komunikacją zbiorową, koszty zakwaterowania w bursie, czy internacie (dotyczy uczniów szkół zawodowych i średnich).

Druki wniosków i załączników będzie można pobierać w Urzędzie Gminy (pokój nr 12) lub ze stron internetowych: www.somianka.pl zakładka „Załatwianie spraw” lub www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Procedury załatwiania spraw”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku*. Świadczenie 500 plus nie jest wliczane do dochodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (29) 741 87 90 lub 741 87 96 w. 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

z up. WÓJTA
/-/ Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

 

*Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć następujące dokumenty poświadczające wysokość dochodów. W przypadku:

1) uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

2) pobierania emerytury lub renty, świadczenia przedemerytalne – odcinek renty (emerytury) lub decyzję o przyznaniu renty (emerytury) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

3) pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej wpisze we wniosku wysokość świadczeń pieniężnych
(tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych i okresowych) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

4) otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego);

5) otrzymywania dochodów z działalności gospodarczej – w zależności od formy opodatkowania:

- przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów):

a) jeżeli działalność była prowadzona w 2017 r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym w 2017 r. dochodzie;

b) jeżeli działalność nie była prowadzona w 2017 r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę dochodu;

- przy zryczałtowanych formach opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę przychodu;

6) posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na 2018 rok (lub nakazy płatnicze, w przypadku posiadania gruntów w różnych gminach). Jeżeli gospodarstwo rolne jest położone tylko na terenie Gminy Somianka pracownik Referatu Finansów i Budżetu (pokój nr 16, I piętro) może wpisać we wniosku powierzchnię hektarów przeliczeniowych;

7) wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku, dodatku lub innego świadczenia;

8) wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów z pracy dorywczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

9) uzyskanie dochodu jednorazowego – oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu jednorazowego

Jeżeli uczeń jest pełnoletni – do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć upoważnienie wystawione przez pełnoletniego ucznia dla rodzica składającego wniosek o przyznanie stypendium (upoważnienie musi obejmować swoim zakresem wszystkie formalności związane z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego).

z up. WÓJTA
/-/ Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

 1. wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019;
 2. wzór druku zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków (dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło);
 3. Informacja o sposobie dokumentowania dochodów przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
 4. wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach ogólnych (określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych- książka przychodów i rozchodów), która nie była prowadzona w 2017 r. Oświadczenie wypełniają osoby, który rozpoczęły prowadzenie w 2018 r. działalności gospodarczej, w tej formie;
 5. wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa);
 6. wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego lub wysokości uzyskanego dochodu jednorazowego należnego za dany okres (oświadczenie wypełniają osoby, które uzyskały taki dochód);
 7. wzór oświadczenia o wysokości dochodu uzyskiwanego z tytułu pracy dorywczej (oświadczenie wypełniają osoby, które uzyskały taki dochód);
 8. wzór upoważnienia dla rodzica (które wypełnia pełnoletni uczeń) do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i innych czynności związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego.