wtorek, 18 Cze 2019
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Ogłoszenie Wójta Gminy Somianka
Ogłoszenie Wójta Gminy Somianka PDF Drukuj

Wójt Gminy Somianka

Somianka, 21.09.2018r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1544), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Somianka nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka, oraz uchwały Rady Gminy Somianka nr XXXV/209/17 z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 października 2018r. do 31 października 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Somianka, 07-203 Somianka, Somianka-Parcele 16B w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka www.somianka.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2018r. w godz. od 12.00 do 15.00 na sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Somianka.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Somianka, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2018r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. ,poz. 353 z późn. zm.) prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu w/w studium, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 2 i art. 40 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Somianka oraz o możliwości zgłaszania uwag na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Somianka.