Ogłoszenie Drukuj

OGŁOSZENIE
z dnia 6 czerwca 2017 r.
o naborze przedstawicieli
organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,z późn. zm.) – w związku z ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

WÓJT GMINY SOMIANKA
ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej, której zadaniem
będzie ocena ofert złożonych w w/w konkursie

Pliki do pobrania: