Ważne informacje Drukuj

Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Somianka, zostały wprowadzone dwa rodzaje zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: selektywna zbiórka odpadów komunalnych oraz nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W celu określenia zasad na jakich będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, każdy z właścicieli poszczególnych nieruchomości złożył deklarację, w której określił system odbierania odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub gotówką w wybranym banku – bez wezwania – raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym w terminach:

  • Za I kwartał do15 stycznia
  • Za II kwartał do 15 kwietnia
  • Za III kwartał do 15 lipca
  • Za IV kwartał do 15 października

Bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności. W przypadku wystąpienia zaległości będą wszczynane postępowania egzekucyjne, które narażą państwa na powstanie niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

Jeżeli ktoś nie złożył jeszcze deklaracji, prosimy o jak najszybsze wypełnienie druku deklaracji i dostarczenie do Urzędu gminy w Somiance.

Jeżeli zaistniała okoliczność, iż nie został do Państwa z różnych przyczyn dostarczony pojemnik  na odpady proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Somiance.

Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma blankiet wpłat na którym zostanie wpisany jego indywidualny rachunek bankowy.

W ramach wnoszonych opłat za odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości otrzymał:

  • Pojemnik (120 litrów) do selektywnej zbiórki odpadów (odpady inne) oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów raz na kwartał,
  • Pojemnik (120 litrów) do zbiórki odpadów zmieszanych przy nieselektywnej zbiórce odpadów,

W ramach wnoszonych opłat za odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ma możliwość korzystania z:

  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • Odbioru przeterminowanych leków, opakowań po lekarstwach, strzykawek, termometrów, zużytych baterii i akumulatorów.

WAŻNE !!!!!

Nie ma ograniczenia w ilości oddawanych odpadów komunalnych. Firma odbierająca odpady

komunalne zabierze każdą ilość odpadów zebranych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.