Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Somiance Drukuj

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SomianceUchwała XXV N/152/16 Rada Gminy Somianka 2016-08-19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z roku 2016, pozycja 7729, data ogłoszenia 30 sierpnia 2016