Jesteś tutaj: Home Pomoc Społeczna Komunikat
Komunikat PDF Drukuj

Komunikat
w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 9 maja 2012r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że niektóre osoby tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139,poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 9 maja 2012r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.