Jesteś tutaj: Home Pomoc Społeczna Ogłoszenie
Ogłoszenie PDF Drukuj

OGŁOSZENIE NR 1/POKL/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance

poszukuje osoby na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

w projekcie systemowym „Wyrównać szanse” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
2. Przewidywany okres zatrudnienia: lipiec – sierpień 2012r. (maksymalnie 52 godziny – w tym 20 godzin doradztwa grupowego i 32 godziny doradztwa indywidualnego)
3.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego;
 • opracowanie programów zajęć indywidualnych i grupowych;
 • tworzenie indywidualnych planów zawodowych;
 • przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • nauka poszukiwania ofert pracy poprzez prasę i Internet.

4. Wymagania niezbędne:

 • oświadczenie o niekaralności;
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezrobocia;
 • znajomość problematyki lokalnego rynku pracy;

5. Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu poradnictwa zawodowego;
 • wiedza z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • wiedza z zakresu problematyki przeciwdziałania bezrobociu;
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
 • znajomość procedur administracyjnych;
 • znajomość podstaw prawa pracy;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy z klientem pomocy społecznej;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;
 • komunikatywność i odporność na stres;
 • doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie umiejętności dodatkowych (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • wstępny konspekt zajęć.

Oferty wraz z proponowaną stawką godzinową należy składać osobiście do dnia 27 czerwca 2012r. w biurze projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka 25b, 07-203 Somianka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 20002r. Nr 101, poz. 926).

Osoba do kontaktów: Dorota Chodyna - koordynator projektu (Tel. 29 74 188 79)