Jesteś tutaj: Home Komunikaty Informacja
Informacja PDF Drukuj

InformacjaGmina Somianka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w wysokości 23.070,00 złotych na zadanie związane z wykonaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Somianka.

 

Istotą Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Somianka pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).

W ramach Planu została wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej Gminy oraz została przeanalizowana możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno- ekologiczną oceną efektywności działań. Dla wybranego wariantu działań został opracowany ogólny harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostały zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno- energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii.

Działania obejmujące redukcję gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mają być finansowane, między innymi, z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Warunkiem niezbędnym pozyskania środków pieniężnych jest posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej. Brak Planu wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie na działania inwestycyjne i projekty miękkie. Wdrożenie Planu ułatwi adaptację Gminy Somianka do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

Informacja