Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka PDF Drukuj

XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy SomiankaW dniu 9 marca 2018r. (piątek) o godz. 12:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance odbędzie się XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Przyjęcie protokołów:
  • z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.
  • z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Somianka w latach 2018-2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2018 roku”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi prowadzonym szkołom.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2018 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad.