Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj

Ogłoszenie o przetarguWójt Gminy Somianka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wola Mystkowska oznaczonej nr 164 o pow. 1,94 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi KW Nr OS1W/00028741/5.

Nieruchomość na głębokość 50mb od drogi gminnej przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługi (M/U4) pozostała część działki znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. W powiatowej ewidencji gruntów działka została zakwalifikowana jako teren rolny. W skład nieruchomości wchodzą następujące klasy gruntów ( RIVa-0,26 ha, RIVb-0,88 ha, RV-0,46ha, RVIz-0,19ha, PsV-0,12ha, W-0,03ha).

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi brutto – 2 400,00zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych, 00/100 groszy)- za cały okres dzierżawy. Opłaty za dzierżawę będą wnoszone w dwóch równych ratach, płatnych do dnia 30 sierpnia 2018r. i 30 sierpnia 2019r.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do dnia 30 września 2019r.

Do obowiązków dzierżawcy należy :

  • prowadzenie działalności zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,
  • płacenie podatku rolnego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych, 00/100 groszy), wadium powinno być ujawnione na koncie Urzędu Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006 najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2018r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz.1230, w Urzędzie Gminy Somianka (sala konferencyjna). Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym i potwierdzeniem wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadia pozostałe zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Umowa dzierżawy będzie zawierała warunek wykorzystania nieruchomości wyłącznie pod uprawy rolne.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 29/741 87 96 w.43.