Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj

Ogłoszenie o przetarguWójt Gminy Somianka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie dzierżawcy zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mystkowska oznaczonej nr 407 o pow. 0,75 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi KW Nr OS1W/00029970/6. Nieruchomość działki znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. W powiatowej ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem (Bi).

 

Na działce znajdują się:

 

  • garaż wolnostojący 9 segmentowy, żelbetowy powierzchnia użytkowa 350 m 2.
  • garaż wolnostojący 6 segmentowy, żelbetowy powierzchnia użytkowa 230 m 2.
  • wiata stalowa powierzchnia użytkowa 270 m2.
  • magazyn olejów powierzchnia użytkowa 13,5 m2
  • zbiornik bezodpływowy na gnojowicę.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi brutto – 500,00zł (słownie: pięćset złotych, 00/100 groszy)- miesięcznie. Ustalone w przetargu opłaty za dzierżawę będą wnoszone do 10 –go każdego miesiąca obowiązywania umowy.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.

Do obowiązków dzierżawcy należy :

  • prowadzenie działalności zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,
  • płacenie podatku od nieruchomości,
  • ponoszenie opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100 groszy), wadium powinno być ujawnione na koncie Urzędu Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006 najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2018r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz.1200, w Urzędzie Gminy Somianka (sala konferencyjna). Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym i potwierdzeniem wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadia pozostałe zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Umowa dzierżawy będzie zawierała warunek wykorzystania nieruchomości wyłącznie pod uprawy rolne.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 29/741 87 96 w.43.