Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Nieruchomości gminne do sprzedania Popowo-Letnisko (56) PDF Drukuj

Ogłoszenie

Wójt Gminy Somianka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Popowo-Letnisko.

 

Działki oznaczone są numerami geodezyjnymi:

 

Lp.

Nr działki

Pow. działki (m2)

KW Nr

 

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wysokość wadium (zł)

1

2

3

4

5

6

1

72

2 332

OS1W/00036232/3

58 000,00

9 000,00

2

978

2 703

OS1W/00036232/3

67 000,00

9 000,00

Działki są zalesione. Znajdują się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

W powiatowej ewidencji gruntów działki są zakwalifikowane jako teren leśny (Ls VI).

Do dnia 31 grudnia 2003 roku działki były przeznaczone pod zabudowę letniskową. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka działka znajduje się na terenie zabudowy letniskowej.

Poprzedni przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2018r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 29 marca 2019r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Somianka (sala konferencyjna).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które wynosi 9 000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) – B.S. Ostrów Maz. O/Somianka na konto Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006. Wadium powinno zostać ujawnione na koncie Gminy Somianka najpóźniej do dnia 26 marca 2019r.

Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium.

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Gminy Somianka. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Somianka. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

W stosunku do działek określonych w powiatowej ewidencji gruntów jako teren (ls) las przysługuje prawo pierwokupu Skarbowi Państwa Lasom Państwowym. W związku z powyższym będzie podpisana jako pierwsza warunkowa umowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania, w terminie 30 dni, z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa Lasy Państwowe, zostanie podpisana umowa przeniesienia własności nieruchomości.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Somianka może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 29/ 74 187 96 w. 43.