niedziela, 22 Wrz 2019
Jesteś tutaj: Home Informacje i ogłoszenia Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W SOMIANCE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

linia

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2019r.

Praca na czas określony na okres 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony, w przypadku spełnienia oczekiwań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz.U.2017.1769  z późn. zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
  • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
  • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
  • rozpoczęte przed  1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
  • pomocy społecznej,
  • przeciwdziałaniu przemocy,
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność obsługi komputera,
 6. prawo jazdy kat B,
 7. doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

ZAKRES  PRACY:

 1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy  społecznej,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania rodziny oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
 3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
 6. realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających delegację dla  pracowników socjalnych,
 7. prowadzenie dokumentacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 9. opracowywanie danych statystycznych dotyczących pomocy społecznej zgodnie z wytycznymi MRPiPS, terminowość sporządzania sprawozdań,
 10. sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców,
 11. obsługa programu komputerowego POMOST.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 2. podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo, dyplom), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);
 6. podpisane własnoręcznie oświadczania, że kandydat:
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (Załącznik nr 2),
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Zarządzenie nr 3).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka 25b, 07-203 Somianka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny” – w nieprzekraczalnym terminie do 07 czerwca 2019r. do godziny 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Somianka 28.05.2019r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Somiance
Dorota Jaworowska

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie do celów rekrutacji
 • Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych