Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
X zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka PDF Drukuj

X zwyczajna sesja Rady Gminy SomiankaW dniu 19 czerwca 2019r. (tj. środa) o godz. 12.00 w Sali na parterze budynku Gminnego Ośrodku Kultury w Somiance odbędzie się X zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Przyjęcie protokołów:
  • z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 kwietnia 2019r.
  • z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 2019r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu     czystości i porządku na terenie Gminy Somianka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance.
 13. Raport o stanie gminy za 2018 rok:
  • a) przedstawienie Raportu o stanie gminy;
  • b) debata nad raportem;
  • c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum zaufania.
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
  • a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok;
  • b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
  • c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok;
  • d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 7 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
  • e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok;
  • f)  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 15. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrywanych wniosków.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad.