Jesteś tutaj: Home Fundusz Alimentacyjny Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2019 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego PRZYSŁUGUJE po spełnieniu następujących warunków:

 1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie;
 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych);
 3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego NIE PRZYSŁUGUJĄ jeżeli osoba uprawniona pomimo spełnienia powyższych warunków:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (01.10.2019 – 30.09.2020) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2019 roku zostaną wypłacone do dnia 31 października 2019 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2019 – 30.09.2020) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2019 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2019 – 30.09.2020) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2019 – 30.09.2020) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2020 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2019 – 30.09.2020) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 28 lutego 2020 roku.

Pliki do pobrania: