Jesteś tutaj: Home Gminny Ośrodek Kultury Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej
Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej PDF Drukuj

Ogłoszenie

Wójt Gminy Somianka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wola Mystkowska oznaczonej nr 164 o pow. 1,94 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi KW Nr OS1W/00028741/5. Link do mapy

Nieruchomość na głębokość 50mb od drogi gminnej przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługi (M/U4) pozostała część działki znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. W powiatowej ewidencji gruntów działka została zakwalifikowana jako teren rolny. W skład nieruchomości wchodzą następujące klasy gruntów ( RIVa-0,26 ha, RIVb-0,88 ha, RV-0,46ha, RVIz-0,19ha, PsV-0,12ha, WRIVb-0,01ha, WPsV-0,02ha).

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi brutto – 1 900,00zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych, 00/100 groszy)- za rok (liczony od 1 października do 30 września). Ustala się następujące terminy płatności czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu: do 30.08.2020r., do 30.08.2021r., do 30.08.2022r.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat, od dnia 1 października 2019r. do 30 września 2022r.

Do obowiązków dzierżawcy należy:

-prowadzenie działalności zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej,

-płacenie podatku rolnego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy), wadium powinno być ujawnione na koncie Urzędu Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006 najpóźniej do dnia 27 września 2019r.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godz.1200, w Urzędzie Gminy Somianka (sala konferencyjna). Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym i potwierdzeniem wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadia pozostałe zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Umowa dzierżawy będzie zawierała warunek, że nieruchomość można wykorzystywać wyłącznie pod uprawy rolne.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 29/741 87 96 w.43.