Jesteś tutaj: Home Komunikaty Urząd Gminy Somianka dostępny dla obywateli
Urząd Gminy Somianka dostępny dla obywateli PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 7/2020
Wójt Gminy Somianka

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie przywrócenia dostępności Urzędu Gminy Somianka, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 878) – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 25 maja 2020 r. przywracam dostępność Urzędu Gminy Somianka dla obywateli, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywająca w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu bezpośredniej obsługi interesantów nie może być większa niż jedna osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

3. Zobowiązuje się interesantów korzystających z bezpośredniej obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej, co najmniej 2 metry.

4. W Urzędzie interesanci mają obowiązek zakrywania nosa i ust – zgodnie z wymogami § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 878), z wyjątkami wynikającymi z § 17 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia.

5. Obowiązek zakrywania nosa i ust mają również pracownicy Urzędu wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania – zgodnie z wymogami § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 878).

6. Zaleca się stosowanie przez interesantów, podczas korzystania z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie, własnych rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do Urzędu.

7. Umożliwia  się umieszczanie korespondencji w urnie znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji z Urzędem.

8. Z dniem 25 maja 2020 r. przywracam przyjmowanie przez Wójta Gminy Somianka interesantów w sprawie skarg i wniosków, odbywające się we wtorki w godz. 1200 - 17 00.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Somianka.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński