Jesteś tutaj: Home Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zmiana terminu sprawozdań dla OPP
Zmiana terminu sprawozdań dla OPP PDF Drukuj

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020

Na podstawie art. 15zzzzze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa inny termin w zakresie wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284).

§ 2. Termin, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do sprawozdań za rok 2019, przedłuża się do dnia 15 października 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: P. Gliński

Pliki do pobrania: