Informacja PDF Drukuj

Aktualizacja Informacji dotyczącej
zasad udzielania dotacji klubom sportowym w 2020 r.

Informuję, że wszystkie kluby sportowe działające na terenie Gminy Somianka, których celem nie jest osiągnięcie zysku, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6720).

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

Wysokość środków na 2020 r. przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych wynosi 8.000,00 zł.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Dotacja musi służyć realizacji następującego celu publicznego określonego w w/w uchwale:

 1. stworzeniu warunków dla mieszkańców Gminy Somianka do udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywkach, zawodach i turniejach;
 2. poprawie kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Somianka, poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 3. promowaniu inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Somianka.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 1. ryczałty i delegacje sędziowskie;
 2. wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi;
 3. opłaty startowe;
 4. udział w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);
 5. ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;
 6. transport zawodników na imprezy sportowe;
 7. opiekę medyczną, badania lekarskie;
 8. zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek;
 9. zakup napoi dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek;
 10. zakup, naprawę sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, zakup odzieży i obuwia sportowego;
 11. zakup dyplomów, pucharów i medali;
 12. obsługę księgową;
 13. bieżące utrzymanie bazy sportowej.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy;
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika;
 3. zobowiązań klubu sportowego wynikających z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 4. budowy obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;
 5. zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:

 1. zgodność wniosku z celem publicznym (będzie wydana odmowa przyznania dotacji, jeżeli wniosek nie będzie zgodny z celem publicznym lub nie będzie możliwe osiągnięcie celu publicznego);
 2. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;
 3. przedstawione koszty, w odniesieniu do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;
 4. dotychczasową współpracę z wnioskodawcą, w zakresie rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczania środków;
 5. udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu;
 6. możliwość realizacji zadania przez oferenta;
 7. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań.

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy klubu, w dwóch transzach, w terminach wynikających z zawartej umowy. Druga transza dotacji jest przekazywana po rozliczeniu pierwszej transzy.

Klub sportowy jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, zadania na które otrzymał dotację, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Zasadą jest dokonywanie płatności bezgotówkowych (przelewem). Dokonywanie płatności gotówkowych dopuszczalne jest w przypadkach, gdy nie jest możliwy obrót bezgotówkowy.

Bliższych informacji udziela Teresa Lipska tel. (29) 741 87 90 w. 36 pokój nr 12 (I piętro).

WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6720);
 2. Wzór wniosku o dotację na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu;
 3. Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej na zadanie.