Jesteś tutaj: Home Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych PDF Drukuj

Wójt Gminy Somianka – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów
na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

miniatura plakatu

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Somianka. Spis odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Somianka;
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

 1. kandydaci na rachmistrzów terenowych muszą przejść szkolenie, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego;
 2. po szkoleniu odbędzie się egzamin, który będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning (kandydat, który zda egzamin z pozytywnym wynikiem uzyska status rachmistrza terenowego);
 3. w przypadku jednakowej liczby punktów zdobytych przez kandydatów podczas egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń;
 4. kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email;

2)    oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 29 741 87 90 w. 36 oraz w załączniku: Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Do pobrania: