Jesteś tutaj: Home Aktualności Archiwum
Konsultacje społeczne dotyczące planowanego połączenie miejscowości Somianka i Somianka-Parcele PDF Drukuj

W dniach od dnia 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące planowanego połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele – w jedną miejscowość o nazwie Somianka i zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Somianka-Parcele. Konsultacje przeprowadzone zostaną za pomocą ankiet. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w tej sprawie.

Pliki do pobrania

 

 

INFORMACJA

Planowane połączenie miejscowości Somianka i Somianka-Parcele – w jedną miejscowość o nazwie Somianka i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Somianka-Parcele – nie będzie rodzić dla mieszkańców obowiązków związanych z wymianą dokumentów tj.:

1) nie będzie konieczna wymiana dowodów osobistych – z uwagi na fakt, iż obowiązująca od 1 marca 2015 r. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych[1] nie przewiduje w nowych dowodach osobistych umieszczania informacji o adresie zameldowania.

Ponadto zgodnie z treścią art. 88 tejże ustawy dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Wreszcie zgodnie z treścią art. 89 ust. 2 zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

2) nie będzie konieczna wymiana paszportów – paszporty nie zawierają adresu zameldowania posiadacza paszportu (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych[2]).

3) nie będzie konieczna wymiana dokumentów prawa jazdy z dniem 4 marca 2016 r. zmienione zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami[3], zgodnie z którym w dokumentach prawa jazdy nie umieszcza się informacji o adresie zamieszkania. Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu[4].

4) nie będzie konieczna wymiana legitymacji emeryta, rencisty – dokumenty te nie zawierają danych adresowych posiadaczy tych dokumentów (§ 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu)[5].

5) nie będzie konieczna wymiana dowodów rejestracyjnych – z uwagi na fakt, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczął obowiązywać nowy przepis  art. 79c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym[6], zgodnie z którym w przypadku zmiany nazwy miejscowości, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających nazwę miejscowości, zachowują ważność.

Zmiana nazwy miejscowości nie wpłynie na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych.

Aktualizacja danych w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, księgach wieczystych, rejestrze mieszkańców, gminnej ewidencji podatkowej oraz gminnej ewidencji opłat za odbiór odpadów następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z tytułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów.

Również aktualizacja danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędzie Skarbowym następować będzie bez dodatkowych opłat.

Koszty finansowe z powodu zmiany nazwy miejscowości mogą ponieść przedsiębiorcy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek firmowych, bądź osobistych, wizytówek, banerów reklamowych, czy publikowanych reklam.

Koszty poniesie gmina w zakresie wymiany pieczątek. Konieczna będzie również zmiana oznaczeń granic miejscowości na drogach, co obciążać będzie zarządców dróg.

 


[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.;

[2] Dz.U. z 2020 r. poz. 617;

[3] Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.;

[4] § 2 rozporządzenia z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 406).

[5] Dz. U. z 2018 r. poz. 976;

[6] Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.