Jesteś tutaj: Home Odpady Komunalne Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 PDF Drukuj

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Urząd Gminy Somianka zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Somianka Nr XXXVI/236/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 573, z późn. zm.) – została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym należna od dnia 01 stycznia 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 23,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jednocześnie informujemy, iż zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, określonej dla każdego gospodarstwa domowego w wysokości 5% naliczonej opłaty ogółem.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.