Jesteś tutaj: Home Projekty UE Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj

Gmina Somianka (Zamawiający) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Edukacja przez taniec” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie kursu tańca, w tym tańca ludowego uzupełnionego o informacje historyczne z życia regionu, gwarę  i demonstrację tańców innych narodów.

 

Somianka, dnia 22.04.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość poniżej 14 tyś euro

Kod CPV: 92340000-6 Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne

92342100-0 Usługi świadczone przez szkoły tańca

92342100-1 Usługi świadczone przez szkoły tańca towarzyskiego

 

Gmina Somianka (Zamawiający) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Edukacja przez taniec” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie kursu tańca, w tym tańca ludowego uzupełnionego o informacje historyczne z życia regionu, gwarę  i demonstrację tańców innych narodów.

Do obowiązków Zleceniobiorcy należało będzie:

-  przygotowanie i przeprowadzenie dla 2 grup po 48 godzin szkolenia z zakresu nauki tańca (łącznie 96h), w tym ludowego uzupełnionego o informacje historyczne z życia regionu, gwarę i demonstrację tańców innych narodów.

Planowany termin rozpoczęcia  kursu tańca - od 11 maja 2011r. do 31 października 2011r. dla 32 uczestników projektu. Szkolenie odbywać się będzie dla każdej z  grup cztery razy w miesiącu po 2 godziny wg. harmonogramów ustalonych z Zamawiającym.

Cena za usługę powinna  obejmować:

 • opracowanie szczegółowego programu zajęć;
 • opracowanie harmonogramu (planu pracy);
 • dobór trenerów;
 • przeprowadzenie zajęć;
 • bieżące prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wzorami przedstawionymi Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę;
 • wydanie uczestnikom kursu certyfikatów potwierdzających udział w projekcie.

Zleceniodawca w ramach zajęć  zapewni:

- salę do przeprowadzenia zajęć;

- oznakowanie sali poprzez umieszczenie: plakatu projektu lub flagi Unii Europejskiej, logo EFS, logo POKL;

- sprzęt grający;

- poczęstunek dla uczestników szkolenia;

- ubezpieczenie uczestników.

Ponadto informujemy, iż podstawą wynagrodzenia będzie stawka za godzinę kursu.

Istotne  warunki zamówienia:

 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT za przeprowadzenie jednej godziny zajęć.
 2. Kryteria oceny ofert: cena brutto.
 3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 9. Ofertę z postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Formularz cenowy) należy złożyć do dnia 06 maja 2011 r. do godz. 16.00 w  sekretariacie Urzędu Gminy w Somiance  w godzinach 8.00 -16.00 lub w Biurze Projektu w godzinach 16.00 – 18.00 lub  przesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest: Izabela Gargała i Marzena Kuchta  tel.  029 74 187 90 wew. 49.
 11. Do oferty należy dołączyć CV  z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć.

 

 

Wójt Gminy Somianka

Andrzej Żołyński

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego