Jesteś tutaj: Home Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny PDF Drukuj

Fundusz Alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą wydawane i przyjmowane
od 01 sierpnia 2020 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z póź. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
  o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli osoby te zamieszkują
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,
  w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  ,
  chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego PRZYSŁUGUJE po spełnieniu następujących warunków:

 1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia w okresie zasiłkowym 2019/2020 wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie, zaś w okresie zasiłkowym 2020/2021 wynosi 900 zł netto na osobę w rodzinie;
 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej
  na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy
  nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych);
 3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej
  do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia
  o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego NIE PRZYSŁUGUJĄ jeżeli osoba uprawniona pomimo spełnienia powyższych warunków:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (01.10.2020 – 30.09.2021) złoży wniosek wraz
z dokumentami
do dnia 31 sierpnia 2020 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2020 roku zostaną wypłacone do dnia 31 października 2020 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2020 – 30.09.2021) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 września 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku
, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2020 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2020 – 30.09.2021) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 października 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku
, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2020roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2020 – 30.09.2021) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 listopada 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku
, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy (01.10.2020 – 30.09.2021) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 grudnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku
, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 28 lutego 2021 roku.

 

Dodatkowe zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

1. Kryterium dochodowe – 900 zł na osobę w rodzinie

W nowym okresie zasiłkowym 2020/2021 nastąpi podwyższenie kwoty kryterium dochodowego w rodzinie w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie będzie przekraczać kwoty 900 zł. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 800 zł.

2. Wprowadzona zasada ,,złotówki za złotówkę” w Funduszu Alimentacyjnym

Ponadto do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma zostać wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Po raz pierwszy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r.

W sprawach, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020r. będzie stosowane dotychczasowe kryterium dochodowe.