Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/2018 Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że od dnia 01.08.2017 przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od września do grudnia 2017 r.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł,
  • oraz występuje przynajmniej jedna z wymienionych przyczyn przyznania pomocy tzn.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania.

Do podania należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, itp.);
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego;