Informacja Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że wnioski o zasiłek rodzinny oraz wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2018/2019 będą wydawane od 1 sierpnia 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2018- 31.10.2019) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2018r. zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2018 - 31.10.2019) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2018r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2018r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2018 - 31.10.2019) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2018r. zostaną wypłacone do dnia 28 lutego 2019r.

Prawo do zasiłku rodzinnego PRZYSŁUGUJE:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się.

Prawo do zasiłku rodzinnego PRZYSŁUGUJE po spełnieniu następujących warunków:

 1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie;
 2. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie;
 3. Zasada "złotówka za złotówkę". Rodziny, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego mają możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wysokość przyznanych im świadczeń będzie zależała od tego o ile dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe im większe przekroczenie tym mniejsza kwota przyznanego zasiłku rodzinnego. Wypłata świadczeń zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20 zł.

Zasiłek rodzinny NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli :

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasadzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: rodzice lub jedno
  z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd obowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WAŻNA INFORMACJA

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkole ponadgimnazjalnej:

1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2018-09-01 do 2018-10-31, 3) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznany na okres od 2018-09-01 do 2018-10-31, zostaną wypłacone pod warunkiem dostarczenia oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019 oraz zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia w internacie. Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do 12 września 2018r. Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia lub oświadczenia w terminie do 12 września 2018r. organ administracji publicznej uchyli decyzję a świadczenia nie zostaną wypłacone.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego PRZYSŁUGUJE:

 1. osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny;
 2. małżonkom.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego PRZYSŁUGUJE po spełnieniu następujących warunków:

 1. niepodejmowanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie;
 3. w przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie zasiłkowym 2018/2019 (95,00 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym 2017/2018. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy NIE PRZYSLUGUJE, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego:
 2. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
 3. w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:
 4. osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Specjalny zasiłek opiekuńczy NIE PRZYSLUGUJE, jeżeli:

 1. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
  w tygodniu;
 2. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 3. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pliki do pobrania: