Informacja dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego Drukuj

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje,
że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
będą wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2016 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego PRZYSŁUGUJE po spełnieniu następujących warunków:

  1. kryterium uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie;
  2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja alimentów
    jest bezskuteczna (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych);
  3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego NIE PRZYSŁUGUJĄ jeżeli osoba uprawniona pomimo spełnienia powyższych warunków:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  2. zawarła związek małżeński.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy (01.10.2016 – 30.09.2017) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2016 roku zostaną wypłacone do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy (01.10.2016 – 30.09.2017) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 października 2017 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2016 roku zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2016 roku.