Ogłoszenie Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W SOMIANCE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ogłasza

nabór na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2021r.

Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat, od poniedziałku do piątku.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876  z późn. zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 • rozpoczęte przed  1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 4. umiejętność obsługi komputera,
 5. prawo jazdy kat B,
 6. doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

ZAKRES  PRACY:

 1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy  społecznej,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania rodziny oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
 3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
 6. realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających delegację dla  pracowników socjalnych,
 7. prowadzenie dokumentacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 9. opracowywanie danych statystycznych dotyczących pomocy społecznej zgodnie z wytycznymi MRPiPS, terminowość sporządzania sprawozdań,
 10. sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców,
 11. obsługa programu komputerowego POMOST,
 12. prowadzenie Niebieskich Kart i dokumentacji w tym zakresie oraz udział w grupach roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 2. podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);
 4. podpisane własnoręcznie oświadczanie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (Załącznik nr 2),
 5. podpisane własnoręcznie oświadczanie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 3);
 6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie;
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo, dyplom), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka 25b, 07-203 Somianka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik socjalny” – w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021r. do godziny 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Somianka 15.09.2021r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Somiance
/-/ Dorota Jaworowska

Pliki do pobrania: