Nieruchomości gminne do sprzedania Popowo-Letnisko (65) Drukuj

Ogłoszenie

Wójt Gminy Somianka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Popowo-Letnisko.

 

Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym:

 

Lp.

Nr działki

Pow. działki

( m2)

Określenie użytku w powiatowej ewidencji gruntów

 

KW Nr

 

Cena wywoławcza

brutto (zł)

 

Wysokość

Wadium

(zł)

1

2

3

4

5

6

7

1

59

3 370

LsVI

OS1W/00036232/3

150 000,00

15.000,00

Działka jest zalesiona. Znajduje się na terenie ewidencyjnie leśnym nie objętym planem zagospodarowani a przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2003 roku działka była przeznaczona pod zabudowę letniskową. Działka posiada zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 3 września 2021 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 1200 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury pod adresem Somianka-Parcele 21 (sala konferencyjna na parterze).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości –15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), które należy wpłacić : B.S. Ostrów Maz. O/Somianka na konto Urzędu Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006. Wadium powinno zostać ujawnione na koncie Urzędu Gminy Somianka najpóźniej do dnia 10 stycznia 2022 r.

Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium.

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

W terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości, na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Somiance. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

W stosunku do działek określonych w powiatowej ewidencji gruntów jako teren (ls)las przysługuje prawo pierwokupu Skarbowi Państwa Lasom Państwowym. W związku z powyższym będzie podpisana jako pierwsza warunkowa umowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania, w terminie 30 dni, z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa Lasy Państwowe, zostanie podpisana umowa przeniesienia własności nieruchomości.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Somianka może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 29/ 74 187 96 w. 43